STATUT

 

Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki

 

Rozdział 1

 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 

§ 1.

Związek stowarzyszeń kultury fizycznej nosi nazwę Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki (w skrócie WMOZLA), zwany dalej „Związkiem”.

 

§ 2.

 

Terenem działania Związku jest obszar województwa mazowieckiego, a siedzibą m.st. Warszawa.

 

§ 3.

 

WMOZLA jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

 

Związek działa zgodnie ze statutem, uchwałami Władz Związku, a także z odnośnymi państwowymi aktami normatywnymi.

 

§ 5.

 

Związek może współpracować z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami.

 

§ 6.

 

 1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) i stosuje się do jego przepisów.
 2. Związek może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

§ 7.

 

Związek może posiadać sztandar, odznaki organizacyjne i używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.

 

§ 8.

 

 1. Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej działaczy. Do realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników.
 2. Związek działa w terenie poprzez związki sportowe stowarzyszeń, którymi są Okręgowe Związki Lekkiej Atletyki działające na uzgodnionym w WMOZLA terenie obejmującym obszar określonych powiatów.

 

Rozdział 2

 

Cel i środki działania

 

§ 9.

 

Celem Związku jest popularyzacja, upowszechnianie i podnoszenie poziomu lekkiej atletyki.

 

§ 10.

 

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Zrzeszanie organizacji społecznych zajmujących się rozwojem lekkiej atletyki,
 2. Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających postęp lekkiej atletyki,
 3. Planowanie, wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie budowy obiektów i urządzeń lekkoatletycznych,
 4. Zawieranie umów,
 5. Organizowanie szkolenia zawodników,  a także współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie szkolenia i doskonalenia fachowego trenerów i sędziów,
 6. Prowadzenie działalności wychowawczej i sprawowanie stałej opieki w zakresie przestrzegania przez zawodników, trenerów i działaczy dobrych obyczajów sportowych oraz współżycia społecznego,
 7. Ustalanie sportowo-technicznych zasad uprawiania lekkiej atletyki, systemów rozgrywek okręgowych oraz przepisów w tej dziedzinie,
 8. Inspirowanie, koordynowanie i ocenianie działalności zrzeszonych członków,
 9. Organizowanie zawodów o mistrzostwo okręgu, spotkań międzynarodowych i innych imprez lekkoatletycznych,
 10.  Prowadzenie statystyki wyników sportowych oraz zatwierdzanie i rejestrowanie rekordów okręgu,
 11. Prowadzenie działalności propagandowej oraz informacyjnej,
 12. Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania niedozwolonego dopingu w lekkiej atletyce zgodnie z przepisami PZLA oraz innymi aktami prawnymi.

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11.

 

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.

 

§ 12.

 

 1. Członkami zwyczajnymi są kluby z osobowością prawną posiadające sekcje lekkiej atletyki.
 2. Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zebranie Delegatów WMOZLA osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju lekkiej atletyki.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów Związku i wspierające Związek finansowo lub sponsorujące jego działalność. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji zgłoszenia – na okres swojej kadencji.
 4. Członkowie wspierający działają poprzez swych przedstawicieli.

 

§ 13.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1/ korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku,

2/ zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku,

3/ wyboru delegatów na walnych zebraniach sekcji lekkiej atletyki klubów sportowych na Walne Zebranie Delegatów WMOZLA.

 1. Członkowie honorowi mają prawo do:

1/ zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku,

2/ uczestniczenia, z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Delegatów WMOZLA.

3. Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku.

 

§ 14.

 

Członkowie zwyczajni Związku są obowiązani do:

1/ aktywnej działalności dla rozwoju lekkiej atletyki,

2/ przestrzegania postanowień statutu regulaminów oraz uchwał Zarządu Związku,

3/ udzielania Władzom Związku informacji w sprawach działalności sportowej i organizacyjnej,

4/ opłacania składki członkowskiej.

 

§ 15.

 

 1. Członkostwo zwyczajnie ustaje w przypadku:

1/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,

2/ rozwiązania się,

3/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku z powodu naruszenia postanowień niniejszego statutu.

 1. Członkowie zwyczajni Związku mogą być zawieszeni w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 16.

 

Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów WMOZLA w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

 

Władze Związku

 

§ 17.

 

Władzami Związku są:

1/ Walne Zebranie Delegatów WMOZLA,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna.

 

§ 18.

 

Kadencja Władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o ile Zebranie podejmie taką decyzję w trakcie obrad.

 

§ 19.

 

Najwyższą Władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów WMOZLA.

Walne Zebranie Delegatów WMOZLA może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów WMOZLA jest zwoływanie przez Zarząd raz na cztery lata.

 

§ 20.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1/ podejmowanie uchwał o podstawowych kierunkach działania Związku,

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących Władz Związku,

3/ podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziów, który wchodzi do Zarządu Związku na mocy wyboru na tę funkcję  przez Okręgowe Kolegium Sędziów,

5/ wybór Prezesa, jeżeli Zebranie nie zdecyduje, że wyboru dokona Zarząd spośród swoich członków,

6/ nadawanie bądź pozbawianie godności członka honorowego Związku,

7/ uchwalanie zmian w Statucie,

8/ rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka Zawiązku,

9/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku,

10/ podjęcie uchwały o uszczupleniu majątku Związku.

 

§ 21.

 

W Walnym Zebraniu Delegatów WMOZLA biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na walnych zebraniach sekcji lekkiej atletyki klubów członków zwyczajnych według zasad ustalonych przez Zarząd Związku,

2/ z głosem doradczym – członkowie nadzwyczajni i honorowi, członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

 

§ 22.

 

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów WMOZLA zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

 

§ 23.

 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów WMOZLA Zarząd Związku zawiadamia delegatów co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania.

 

§ 24.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WMOZLA może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Związku lub na jednogłośny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WMOZLA jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

 

§ 25.

 

W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, obu tym organom Związku przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Zarząd Związku

 

§ 26.

 

 1. W skład Zarządu wchodzą działacze wybrani według kryterium osobistych wartości i zasług dla lekkiej atletyki.
 2. Zarząd składa się z 13-21 osób, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika.
 3. Kandydatury na prezesa i do Zarządu zgłaszają delegaci oraz ustępujący Zarząd.
 4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

1/ rezygnacji z mandatu,

2/ utraty praw obywatelskich,

3/ śmierci członka,

4/ w przypadku 3 kolejnych, nieusprawiedliwionych nieobecności  na zebraniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

5. Przedstawiciele trenerów i zawodników rekomendowani przez swoje środowiska na członków Zarządu podlegają normalnej procedurze wyborczej podczas Walnego Zebrania Delegatów WMOZLA.

 

§ 27.

 

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji prezesa wyboru na tę funkcję do końca bieżącej kadencji dokonuje Zarząd Związku spośród członków Zarządu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu.

 

 

§ 28.

 

 1. Prezydium Zarządu Związku, jako organ wykonawczy składa się z prezesa, skarbnika oraz 3 do 5 osób wybranych przez Zarząd ze swojego składu.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb pomiędzy posiedzeniami Zarządu. W posiedzeniach Prezydium Zarządu uczestniczy sekretarz WMOZLA, jeżeli nie jest członkiem tego Prezydium.
 3. Prezydium Zarządu odpowiada przed Zarządem za podjęte w jego imieniu decyzje. Ma ono obowiązek przedstawienia sprawozdania z podjętych decyzji na każdym posiedzeniu Zarządu.

 

§ 29.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działania w jego imieniu,

2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów WMOZLA,

3/ realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu lekkiej atletyki,

4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5/ uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,

6/ koordynowanie i ocena działalności sekcji lekkiej atletyki oraz koordynowanie działalności przedstawicielstw terenowych Związku,

7/ uchwalanie przepisów dyscyplinarnych Związku,

8/ powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku,

- Przewodniczącym Okręgowego Kolegium Sędziów może być wyłącznie sędzia wybrany przez Walne Zebranie Okręgowego Kolegium Sędziów,

9/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Związku,

10/ ustalanie wysokości składki członkowskiej,

 1.  

1/ posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał,

2/ uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 30.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Spośród członków Komisja wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej 1 raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod kątem celowości i gospodarności działań.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów WMOZLA sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Protokoły przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi Związku.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.

 

Rozdział 5

 

Nagrody i wyróżnienia

 

§ 31.

 

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla lekkiej atletyki członków Związku, klubów, trenerów, działaczy (sędziów) i pracowników Związku oraz wnioskowanie o przyznanie im innych odznaczeń i wyróżnień.

 

§ 32.

 

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy władz państwowych, sportowych oraz regulaminy Związku.

 

Rozdział 6

 

Kary

 

§ 33.

 

 1. Związek ma prawo wymierzania kar zawodnikom, trenerom, instruktorom i działaczom (sędziom).
 2. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 3. Działania dyscyplinarne i decyzje w pierwszej instancji podejmuje Komisja Wyróżnień i Dyscypliny. Od jej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Zarządu.

 

Rozdział 7

 

Majątek i fundusze Związku

 

§ 34.

 

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze Związku.

 

§ 35.

Na fundusze Związku składają się:

1/ składki członków Związku,

2/ wpływy z imprez i działalności gospodarczej,

3/ dotacje państwowe i samorządowe,

4/ zapisy i darowizny,

5/ inne wpływy.

 

§ 36.

 

W celu uzupełnienia i powiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

 

§ 37.

 

Postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Związku wymagają uchwały Zarządu Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 38.

 

Do ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Związku, wymagane są podpisy prezesa oraz skarbnika lub osób przez nich upoważnionych.

 

§ 39.

 

Zakres i zasady gospodarki finansowej Związku określają obowiązujące przepisy.

 

Rozdział 8

 

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Związku

 

§ 40.

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów WMOZLA większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

 

§ 41.

 

 1. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.